โครงการซักซ้อมแผนความปลอดภัยในศพด. วันที่ 4 มีนาคม 2562