ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ที่ดินสาธารณะ ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู

43

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ที่ดินสาธารณะ ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู

ด้วยกระทรวงมหาดไทยให้  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู   ดำเนินการตามแนวทางการจัดที่ดินตาม  นโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนในที่สาธารณประโยชน์  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู จำเป็นต้องสำรวจตรวจสอบแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ม