ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู เรื่องการยื่นแบบและการชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2560(5 มค.)

33

เอกสารประชาสัมพันธ์

การยื่นแบบชำระภาษี

เป็นการจัดเก็บภาษีจากเจ้าของที่ดิน  หรือผู้ครบครองที่ดิน

         อัตราภาษี

ª จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตรา  ขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ของอบต.ห้วยพลู ได้โดยตรง

ª ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น  2  เท่าของอัตราปกติ

                 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการชำระภาษี

1.ให้เจ้าของที่ดินผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)  และชำระปีละครั้ง  ตั้งแต่เดือน    ม.ค.- เม.ย.  ของทุกปี

2.ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่  หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  ภายใน 30  วัน  นับตั้งแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์

                           อัตราโทษและค่าปรับ

1.ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10 %ของค่าภาษี

2.ยื่นรายการไม่ถูกต้องค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10 % ของภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

3.ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องค่าภาษีน้อยลง  ต้องเสียเงินเพิ่มอีก  1  เท่าของภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

4.ชำระภาษีเกินเดือนที่กำหนดไว้  ต้องเสียเงินเพิ่ม  2%ต่อค่าภาษีเศษของเดือนให้นับเป็น  1  เดือน

 

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว บริษัทธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนต์ แฟลต หอพัก  โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณที่ดินปกติใช้ร่วมกับโรงเรือนนั้น ๆ และหมายรวมถึง แพ ด้วย

อัตราภาษี  ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

                 การยื่นแบบประเมินและควรการชำระภาษี

เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ตั้งแต่เดือน ม.ค.- ก.พ. ของทุกปีโดยเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ให้ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน

                            อัตราโทษและค่าปรับ

1.ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาทและรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี

2.ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี

3.ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมินให้เสียเงินเพิ่มดังนี้

3.1 ไม่เกิน 1 เดือนเสียเพิ่ม 2.5 %

3.2 เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5  %

3.3 เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5  %

3.4 เกิน 4 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10 %
เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ  ยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณาหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรหรือภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลักจารึก หรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น

                               อัตราภาษี

1.ป้ายที่อักษรไทยล้วน คิดอัตรา  3  บาทต่อ  500 ตร.ซม.

2.ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศหรือปนภาพและหรือเครื่องหมายอื่น  คิดอัตรา  20   บาทต่อ  500  ตร.ซม.

3.ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา  40   บาทต่อ  500  ตร.ซม.

ªป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆหรือไม่

ªป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

4.ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า  200 บาทให้เสียในอัตรา 200 บาท

                 การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

1.เจ้าของป้ายที่เสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค.ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วันและให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปี

2.ชำระภาษีป้ายภายใน 15  วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่

                          อัตราค่าปรับและค่าปรับ

1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้งป้าย 15 วันเสียเงินเพิ่ม10 % ของค่าภาษี

2.ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเงินเสียเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

3.ไม่ชำระเงินเพิ่มภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมินเสียเงินเพิ่ม 2 % ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน

  1. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 -50,000 บาท
  2. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายภายใน 30  วันตั้งแต่วันที่รับโอนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 -10,000 บาท

6.ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจ แจ้งข้อความอันเป็นเท็จใหถ้อยคำเท็จตอบคำถามด้วยถ้อคำอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลัดฐาาานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่บงภาษีป้ายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

กิจการใด ๆ ที่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง  กิจการซึ่งกิจการที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศ น้ำเสียสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือมลพิษอื่น ๆที่อาจผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานประชาชนที่อยู่ข้างเคียงหรือชุมชน

อัตราค่าธรรมเนียม

ซึ่งกิจการกำหนดในประกาศฯที่ 5/2538 มีทั้งเป็นกิจการในครัวเรือน ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ อัตราค่าธรรมเนียมแต่ละประเภทไม่เท่ากันและเป็นไปตามขนาดของกิจการนั้น ในแต่ละท้องถิ่น

                      การยื่นแบบและการชำระค่าธรรมเนียม

1.ดำเนินการขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ข้อกำหนดท้องถิ่นมีผลใช้บังคับและเมื่อพ้นกำหนด90วันผู้ที่จะประกอบกิจการจะต้องขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามขั้นตอนโดยยื่นเอกสารเพื่อรับคำร้องขอรับใบอนุญาตฯได้ที่สาธารณสุขอำเภอโดยเอกสารที่นำไปยื่นมีดังนี้

ª    สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ   1 ฉบับ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  • สำเนาใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ หรือใบเสร็จรับเงินของปีที่ล่วงมา

2.หลังจากที่ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตฯแล้ว นำใบคำร้องดังกล่าวมาชำระเงินค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่นได้ที่อบต.ห้วยพลูและทำตามขั้นตอนนี้เป็นประจำทุกปีก่อนที่ใบอนุญาตหมดอายุเดือนธันวาคม

                             อัตราโทษและค่าปรับ

1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการขอรับคำร้องเพื่อชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นอีก 20 %ของจำนวนที่ชำระค้างเว้นแต่ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับใบอนุญาตฯได้บอกเลิกกิจการก่อยถึงกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

2.ใบอนุญาตที่ออกให้ตาม  พ.ร.บ.นี้อายุ 1 ปี    นับตั้งแต่ที่ออกใบอนุญาต

3.การขอใบอนุญาตต้องยื่นคำร้องขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ภายในเดือนธันวาคม)  ส่วนการชำระค่าธรรมเนียมจะก่อนหรือหลังใบอนุญาตสิ้นอายุ

4.หากผู้ประกอบการไม่มายื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือมิได้บบอกเลิกกิจการแต่ยังคงดำเนินกิจการอยู่หรือบอกเลิกกิจการภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นได้ดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาต มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000  บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

5.ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริง ไม่ส่งเอกสารหรือขัดขวางไม่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน  2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

6.ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตรงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คือ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมสุขลักษณะของสถานที่ มาตราการการป้องกันอันตรายที่จะเกิด

เอกสารที่ใช้ในการยื่นประกอบ ในการชำระภาษี

 

µ  สำเนาบัตรประชาชน

µ  สำเนาโฉนดที่ดิน

µ  สำเนาทะเบียนบ้าน

µ  หนังสือมอบอำนาจ

 

              ติดต่อสอบถามได้ที่

         งานจัดเก็บรายได้  ส่วนการคลัง

       องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู

             034 – 265074-6