ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างแท่นวางเครื่องสูบน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.2(7ส.ค.62)

40

6_tender_20190807140426_0