นโยบายผู้บริหาร

คำแถลงนโยบายผู้บริหาร (วันที่ 19 ก.ย. 2558)

คำแถลงนโยบาย

ต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู

ตาม มาตรา ๕๘/๕ แห่ง พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๘

(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖)

โดย นายไพเวช ศรีสุทธี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู

ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖

………………………………………………….

ตามที่ได้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น ในการนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประชุม ครั้งที่ ๙๐/๒๕๕๖ รับรองผลการเลือกตั้งดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ในการนี้ ข้าพเจ้า ?นายไพเวช ศรีสุทธี? ได้รับการตัดสินความไว้วางใจจากราษฎรในเขตเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู เลือกตั้งให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลูโดยตรง มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ตามมาตรา ๕๘/๒ แห่ง พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๘ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖) ดังนั้น ก่อนเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบความไว้วางใจในครั้งนี้ ?ข้าพเจ้า นายไพเวช ศรีสุทธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู? จึงขอแถลงนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลูเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตลอดจนสนองตอบความต้องการของประชาชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อให้สอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับอำเภอและจังหวัด ต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู ผู้ทรงเกียรติ ตามมาตรา ๕๘/๕ แห่ง พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๘ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖) โดยมีรายละเอียดด้านต่างๆ พอสรุปได้ดังต่อไปนี้

๑.นโยบายส่งเสริมการบริหารกิจการบริการพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ดี

(๑.๑) เพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎร โดยยึดราษฎรเป็นศูนย์กลาง และตอบสนองความต้องการของราษฎร เพื่อก่อให้เกิดผลในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของชาวตำบลห้วยพลูตลอดไป

(๑.๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู โดยยึดการบริหารแบบบูรณาการ ซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๒.นโยบายลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

(๒.๑) บริหารจัดการปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลูให้ทันต่อเหตุการณ์โดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการทำงาน การจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นของงานหรือโครงการและวัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่างๆที่จะทำให้สอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณให้เหมาะสมและโปร่งใสอยู่เสมอ

(๒.๒) ปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก ทั้งงานบริการประชาชนโดยตรง งานบริการประชาชนทางอ้อม และงานบริการระหว่างส่วนราชการ โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงจากที่เป็นอยู่เดิม เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

๓.นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู

(๓.๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุง-พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนน และสะพานให้ได้มาตรฐาน สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน อีกทั้งระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โดยมุ่งเน้นขยายระบบน้ำประปา-ไฟฟ้า ภายในหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการอย่างพอเพียงและทั่วถึงทุกครัวเรือน

(๓.๒) ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงพื้นที่สภาพสิ่งแวดล้อมบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นเจ้าของเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการเฝ้าดูแลป้องกันอนุรักษ์รักษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ เพื่อคืนธรรมชาติให้แก่แม่น้ำ ลำคลอง ทางระบายน้ำ ที่สาธารณะ ตลอดจนสาธารณสถานที่สำคัญของตำบล

(๓.๓) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนและชุมชนผู้อยู่อาศัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู โดยจัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง พออยู่ พอกิน เหลือเก็บ เหลือใช้ ไม่เป็นหนี้ อยู่แบบยั่งยืนและถาวร เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอต่อการดำรงชีพ รวมทั้งพัฒนาการเกษตร และพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่จะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไปด้วย

(๓.๔) ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมกิจกรรมให้ประชาชนรู้จักการเรียนรู้การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยตนเอง การเฝ้าระวังดูแลรักษาป้องกันโรคระบาดหรือโรคติดต่อร้ายแรงมิให้แพร่ระบาดในชุมชน รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงภัยร้ายและการป้องกันการติดยาเสพติด สนับสนุนและส่งเสริมรวมถึงพัฒนาระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับความต้องการอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีประจำท้องถิ่นให้เกิดการสืบทอดทางวัฒนธรรม ที่สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นตัวอย่างแก่ยุวชนรุ่นหลังให้คงอยู่ตลอดไป

(๓.๕) ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค พัฒนาบุคลากรของตำบลให้มีความรู้ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาเป็นฐานของการพัฒนาจัดเก็บรายได้เพื่อพัฒนาตำบลให้เจริญก้าวหน้า ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ การปฏิบัติงานให้เจริญก้าวหน้า อีกทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตำบลให้ประชาชนได้ทราบ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็นได้เสมอ และจากการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของศูนย์ อป.พร.กลุ่มอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ด้วยการอบรมพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

(๓.๖) ด้านการศึกษา ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ให้เป็นกลไกในการสร้างคนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ผู้สูงอายุ สนามกีฬา จัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชน จัดหาผู้มีความรู้ด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ฯลฯ เข้ามาสอนภาษา เพื่อให้ประชาชนตำบลห้วยพลูมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเพื่อการรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

จากนโยบายข้างต้นดังกล่าว เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริงที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆด้าน

ดังนั้น ข้าพเจ้า ?นายไพเวช ศรีสุทธี? นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู จึงขอให้คำมั่นสัญญาต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู ว่า นับแต่นี้ ข้าพเจ้า จะมุ่งมั่นบริหารงานตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลูเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

นายไพเวช ศรีสุทธี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู
นโยบายผู้บริหาร (วันที่ 19 ก.ย. 2558)

1. นโยบายส่งเสริมการบริหารกิจการบริการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี

1.1 เพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎร โดยยึดราษฎรเป็นศูนย์กลางและตอบสนองความต้องการของราษฎร เพื่อก่อให้เกิดผลในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของชาวตำบลห้วยพลูตลอดไป

1.2 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู โดยยึดการบริหารแบบบูรณาการ ซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

2. นโยบายการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

2.1 บริหารจัดการปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู ให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการทำงาน การจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นของงานหรือโครงการและวัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ที่จะทำให้สอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณให้เหมาะสมและโปร่งใสอยู่เสมอ

2.2 ปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก ทั้งงานบริการประชาชนโดยตรง งานบริการประชาชนทางอ้อม และงานบริการระหว่างส่วนราชการ โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงจากที่เป็นอยู่เดิม เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

3. นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู

3.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุง ? พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนนและสะพานให้ได้มาตรฐาน สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน อีกทั้งระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการโดยมุ่งเน้นขยายระบบน้ำประปา ? ไฟฟ้า ภายในหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึงทุกครัวเรือน

3.2 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงพื้นที่สภาพสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นเจ้าของเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการเฝ้าดูแลป้องกันอนุรักษ์รักษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ เพื่อคืนธรรมชาติให้แก่แม่น้ำลำคลอง ทางระบายน้ำ ที่สาธารณะ ตลอดจนสาธารณสถานที่สำคัญของตำบล

3.3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนและชุมชนผู้อยู่อาศัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอต่อการดำรงชีพ รวมทั้งพัฒนาการเกษตร และพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่จะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไปด้วย

3.4 ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมกิจกรรมให้ประชาชนรู้จักการเรียนรู้การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยตนเอง การเฝ้าระวังดูแลรักษาป้องกันโรคระบาดหรือโรคติดต่อร้ายแรงมิให้แพร่ระบาดในชุมชน รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงภัยร้ายและการป้องกันการติดยาเสพติด สนับสนุนและส่งเสริมรวมถึงพัฒนาระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีประจำท้องถิ่นให้เกิดการสืบทอดทางวัฒนธรรม ที่สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นตัวอย่างแก่ยุวชนรุ่นหลังให้คงอยู่ตลอดไป

3.5 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค และพัฒนาบุคลากรของตำบลให้มีความรู้ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาเป็นฐานของการพัฒนาจัดเก็บรายได้เพื่อพัฒนาตำบลให้เจริญก้าวหน้า ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ การปฏิบัติงานให้เจริญก้าวหน้า อีกทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตำบลให้ประชาชนได้ทราบ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็นได้เสมอ และจากการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ อปพร. กลุ่มอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ด้วยการอบรมพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป