การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู มีโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านห้วยพลู เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู เพื่ออบรมเลี้ยงดู

ส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กและแบ่งเบาภาระแก่ผู้ปกครอง โดยเปิดให้บริการเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี

ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

– ประชาชนในเขตตำบลห้วยพลูนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.99 และนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.01
– ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมเหมือนกับประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอื่นๆ เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแห่เทียนพรรษา6_about_2017090615130920151022010034