การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคลธรรมดาครึี่งปี (ภ.ง.ด.94)

31

 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคลธรรมดาครึี่งปี (...94)

ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี

 

ด้วยในขณะนี้ถึงเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) พร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) ประจำปีภาษี 2561 สำหรับผู้มีเงินได้จากการ การให้เช่าทรัพย์สิน เงินได้จากวิชาชีพอิสระจากการรับเหมา จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่นๆ ที่ได้รับระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน 61 ทั้งนี้ให้ยื่นแบบ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกรฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 61 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรีหรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วประเทศ หรือที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th และเพื่อความสะดวก ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ควรไปยื่นด้วยตนเอง พร้อมทั้งนำแบบ ภ.ง.ด.94 ที่พิมพ์ชื่อที่อยู่ ที่กรมสรรพากรส่งให้ทางไปรษณีย์ ไปใช้ยื่นแบบ เพราะหากมีข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ใช้ในการกรอกรายการในแบบ ไม่ถูกต้อง จะได้แก้ไขหรือชี้แจงได้ทันที สอบถามรายละเอียด 034-331100,034-332062,0817055377 หรือ rd callcenter 1161